مجله اینترنتی خدمت از ما، محلی برای حل چالش‌های روزمره